ગુરુવાર, 1 સપ્ટેમ્બર, 2011

લાખ રૂપિયાની દીકરી આજે દાનમાં દેવાય


લાખ રૂપિયાની દીકરી આજે દાનમાં દેવાય,
         ઓ દાદા તમને ચિંતા કેમ ન થાય ?
સમય સમયની છે બલિહારી દાદા કે આ દીકરી,
         અમારી હસતી, રડતી, રમતી આજે દાનમાં દેવાય.
         ઓ દાદા તમનેo

લાખ રૂપિયાની ભત્રીજી આજે દાનમાં દેવાય,
         ઓ કાકા તમને ચિંતા કેમ ન થાય ?
સમય સમયની છે બલિહારી કાકા કે આ ભત્રીજી,
         અમારી હસતી, રડતી, રમતી આજે દાનમાં દેવાય.
         ઓ કાકા તમનેo

લાખ રૂપિયાની બેની આજે દાનમાં દેવાય,
         ઓ વીરા તમને ચિંતા કેમ ન થાય ?
સમય સમયની છે બલિહારી વીરો કે આ બેની,
         અમારી હસતી, રડતી, રમતી આજે દાનમાં દેવાય.
         ઓ વીરા તમનેo