શુક્રવાર, 23 સપ્ટેમ્બર, 2011

દીકરી


લેખિકા : વાઘેલા ઉષાકિરણબેન
આ.શિ. ઝુંડાળા પ્રાથમિક શાળાદીકરી વ્હાલ ભરેલી વેલી,
      દીકરી હેત હરખની હેલી,

દીકરી ખળખળ વહેતું ઝરણું,
      દીકરી થનગન કરતુ હરણું,

દીકરી આશ અમીરસ ઝારી,
      દીકરી ફૂલ ફોરમની ક્યારી.