બુધવાર, 22 મે, 2013

સંધ્યાએ સાદ સંભળાય સુંદર,
ગીત ગાતી ગઝલને ગોતું ગામમાં,
વાદળોએ વખાણી વધારે વાતોથી,
મારા મનમાં મેઘાની મોસમ.