રવિવાર, 19 ફેબ્રુઆરી, 2012

આ બંગલાનો બાંધનાર કેવો


આ બંગલાનો બાંધનાર કેવો..આ બંગલો કોણે બનાવ્યો
લોઢું નથી આમાં લાકડું નથી રે, નથી ખીલા નથી ખીલી ...આ બંગલો...
ઇંટો નથી આમાં ચૂનો નથી રે, નથી સિમેન્ટ નથી રેતી ...આ બંગલો...

આરે બંગલામાં દશ દરવાજા, નવસો નવાણું છે નાડી આ ...
કડિયા કારીગરની કારીગરી કેવી, પાણીની બાંધી હવેલી ...આ બંગલો...
બંગલો બનાવી જીવાભાઇને પધરાવ્યા નથી દેતાં કાંઈ ભાડું ...આ બંગલો...

નટવર શેઠની નોટીસો આવી, અમારાં ચોપડામાં નામું...આ બંગલો ખાલી કરવાનો
ઉઠો જીવાભાઈ જમડા બોલાવે, માલિકની ખૂટી મહેરબાની...આ બંગલો...
બુદ્ધિ શેઠાણી શેઠને સમજાવે, હવે સમજો તો કાંઇક સારું...આ બંગલો...

પાછું વળીને શું જુઓ છો જીવાભાઈ ખૂટી મહેરબાની...આ બંગલો...
જીવલડો ડરીને ગયો પ્રભુ શરણે, તારશે પ્રેમ નગરવાળો...આ બંગલો...