શુક્રવાર, 4 નવેમ્બર, 2011

નંદબાવાને માતા જશોદાજી સાંભરે

નંદબાવાને માતા જશોદાજી સાંભરે,
                 મમતા રે મોટી રે મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં.         - નંદબાવાનેo

છપ્પન ભોગ અહીં રોજ પીરસાતા (૨)
                  પણ માખણને રોટી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં.     - નંદબાવાનેo

સોનાના થાળ અહીં સોનાના કટોરા, (૨)
                   પણ રૂડી મારી ત્રાંસડી રહી ગઈ ગોકુળમાં.         - નંદબાવાનેo

સિતાર-સારંગીના ગીત અહીં ગુંજતા, (૨)
                   પણ વાલી મારી વાંસળી રહી ગઈ ગોકુળમાં.     - નંદબાવાનેo

હીરા માણેકના ઝળહળતા હાર અહીં, (૨)
                    તુલસીને ગુલછડી રહી ગઈ ગોકુળમાં.               - નંદબાવાનેo

મણિમય રત્નજડીત મુગટ અહીં શોભતા,(૨)
                     પણ મોરપીંછ પાઘડી રહી ગઈ ગોકુળમાં.         - નંદબાવાનેo

હેમર હાથીડા અહીં ઝૂલે અંબાડી,(૨)
                      પણ ગોરી મારી ગાવડી રહી ગઈ ગોકુળમાં.     - નંદબાવાનેo

મોજડી મુલાયમ શોભતી રે મખમલ શાપાએ,(૨)
                      ચંદન ચાખડી રહી ગઈ ગોકુળમાં.                   - નંદબાવાનેo

ઓધવ જઈને રુત રાધિકાને કે'જો,(૨)
                      કે અમી ભરી આંખડી રે રહી ગઈ ગોકુળમાં.     - નંદબાવાનેo


નંદબાવાને માતા જશોદાજી સાંભરે,
                     મમતા રે મોટી રે મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં.        - નંદબાવાનેo