ગરબા અનુક્રમ


 1. અમી ભરેલી નજરું રાખો દડવાવાળી માત રે
 2. રાંદલ છે દયાળી
 3. રાંદલમાનો દીવડો
 4. અંબેમાની ચુંદડી
 5. રંગતાળી રંગતાળી
 6. જુગ જુગ જીવો મા રાંદલ
 7. જાગતી છે જોગમાયા
 8. નવલા આવ્યા તે માના નોરતાં
 9. જય ખોડિયારમાં જય ખોડીયાર
 10. પાવાગઢ પર માડી તારા બેસણા
 11. હે અંબા મારે નામ લેવું તારું
 12. માને પાંચે તે ગરબા મનગમતા
 13. મોરલીયો ટહુકા કરતો જાય
 14. માડી પધારો મારા આંગણે રે લોલ
 15. અંબામાના ઊંચા મંદિર નીચા બોલ
 16. ચુંદડી મેં તો ઓઢી રે અંબા તારા નામની
 17. કુકડા તારી બોલી મને મીઠી મીઠી લાગે
 18. પાવલી લઈને હું તો પાવાગઢ ગઈ'તી
 19. પાવા તે ગઢમાં સંતાકુકડી રમીએ
 20. સાત સાત બેનુમાં નાના ખોડીયાર
 21. માએ કાચા સુતરનો બાંધ્યો હિંચકો રે લોલ