શુક્રવાર, 24 મે, 2013

શું કરવા ?

ઘડી બે ઘડીની ખબર નથી,
ને વર્ષોના મનસુબા શું કરવા ?

ઝાંઝવાના જળની જેમ દુનિયા
એ જળને પીવું મારે શું કરવા ?

દેહ અમુલ્ય મને મળ્યો ઈશથી
તો ફરી હાથ ફેલાવું શું કરવા ?

બંધ આંખે બધું જોઈ લીધું છે
પછી આંખ ખોલું હું શું કરવા ?

મૌનના નોખા શબ્દો છે,
તો બીજી ભાષા બોલું શું કરવા ?

સબંધો બધાય જો નામના છે,
તો પછી સગપણ રાખું શું કરવા ?

પ્રાયશ્ચિતની ગંગામાં નાહ્યો
પછી ગંગામાં નાવું શું કરવા ?

જો અહી મારું તારું કાંઈ નથી,
તો પછી મારું મારું શું કરવા ?

તિમિર સાથે દોસ્તી કરી મેં
પછી દીપ જલાવું શું કરવા ?

જો તારે મારે કાંઈ નથી તો
તો મારી ફિકર કરે છે શું કરવા ?

વાત મારી સમજાય નહિ તમને
તો મારે વાતો કરવી શું કરવા ?

દિલમાં ખુદાનો ડર છે 'આનંદ'
પછી જલ્લાદથી ડરવું શું કરવા ?