શુક્રવાર, 17 મે, 2013

જિંદગી હું તારા પર કુરબાન કરી દઉં

જિંદગી હું તારા પર કુરબાન કરી દઉં,
ફેલાવ એકવાર હાથ ને મારો જાન દઈ દઉં.

નથી હું કોઈ સિકંદર આ દુનિયાનો,
પણ તને મારી જિંદગીની જાગીર દઈ દઉં.

સપના મારા આંખો મારી તને દઈ દઉં,
વિચારોનો આખોય આ વૈભવ દઈ દઉં.

'આનંદ' સ્વાર્થની જ તો આ દુનિયા આખી છે,
ઝોળી ફેલાવ હવે મારા બધા સ્વાર્થ દઈ દઉં.