શુક્રવાર, 17 મે, 2013

જિંદગીમાં

દર્દ કેટલાય મેં જોયા જિંદગીમાં,
ઘાવ કેટલાય મેં સહ્યા જિંદગીમાં,
દુનિયા તો હર વખત રંગ બદલે છે,
રંગ કેટલાય મેં લીધા જિંદગીમાં.

પ્રેમનો ડર હવે બહુ જ લાગે છે,
આમ તો કેટલાય ડર જોયા જિંદગીમાં,
લોકોને હવે ગમે તે કે'વા દઉં છું હું,
આરોપ કેટલાય મેં લીધા જિંદગીમાં.

રાતને દિવસ તો છે સમયની ઘટમાળ,
પણ કેટલાય રાત દિવસ મેં જોયા જિંદગીમાં,
આમ તો કેટલાય છે દોસ્ત 'આનંદ' ને,
પણ તોય કેટલાક મોતી મેં વીણ્યા જિંદગીમાં.