શુક્રવાર, 17 મે, 2013

ખાલી આ મકાન ને ખાલીખમ ઓરડા

શાળાએ વિદ્યાર્થી નહોતા ત્યારે આ કવિતા લખેલ...

ખાલી આ મકાન ને ખાલીખમ ઓરડા,
અધુરા અળખામણા લાગે છે ટહુકા,
નિસ્તેજ થઇ ગઈ સૃષ્ટી આ સઘળી,
ગેરહાજરી એમની કેવી લાગે છે અઘરી ?

આકાશ ન ગમે વાદળો વિના
શાળા ન ગમે બાળકો વિના
મંદિરમાંથી ઈશ્વર જાય જેમ,
બાગ નથી શોભતો આ પુષ્પો વિના.

હળવેથી સાંભળું આ પોપટનો અવાજ,
ધ્યાનથી દેખું આ પંખીના મિજાજ,
તોય ગમતું નથી આજ 'આનંદ'ને
એને તો જોઈએ વિદ્યાર્થીના સંવાદ.