બુધવાર, 15 મે, 2013

તમારી આંખે જગત જોવું છે,
તમારા શ્વાસે જીવન જીવવું છે,
ખતમ કરી દઉં 'આનંદ'ને
તમારા નામે લીલામ થાવું છે.