સોમવાર, 13 મે, 2013

આંસુઓ કેવા હોય ખબર નો'તી મને,
દર્દ કેવું હોય ખબર નો'તી મને,
અજાણ હોત 'આનંદ' બધી પીડાઓથી,
પ્રેમ કર્યો ને સાલું ગ્રેજ્યુએટ થઇ ગયો.