સોમવાર, 14 જાન્યુઆરી, 2013

રમતોત્સવ ૨૦૧૩

રમતોત્સવમાં ઝુંડાળાની ખો - ખો ની ટીમ CRC લેવલે વિજયી બનતા ગામના અગ્રણી દ્વારા શિલ્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યું