શુક્રવાર, 23 નવેમ્બર, 2012

ખોડલ કરુણાની ભંડારખોડલ કરુણાની ભંડાર ખોડલ માત જાગે છે,
એ માની ગળધરાની ભાઈ ડાક વાગે છે.
                                                                               - ખોડલo
હે દેવી ભક્તોને કરુણાની ભંડાર લાગે છે,
દેવી કેવી અસુરોને કાળજાળ લાગે છે.
                                                                               - ખોડલo
એ દેવી ભક્તો ઉપર કેવી મેર કરે છે,
એવી દાનવને માથે કાળો કેર કરે છે.
                                                                               - ખોડલo
માને હાકોટે ડાકણ ને ભૂતપ્રેત ભાગે છે,
માના દર્શનથી ભક્તોના ભાગ્ય જાગે છે.
                                                                               - ખોડલo
સંકટ વેળાએ ખોડલ વેલી વાર કરે છે,
સાચા સેવકનો દેવી બેડો પાર કરે છે.
                                                                               - ખોડલo
માતા છોરુના રૂડા રખવાળા કરે છે,
ચૌદ બ્રહ્માંડે માડીની ચોકી ફરે છે.
                                                                               - ખોડલo
કેવી ખપરાળી ખોડલની હાક વાગે છે,
શ્યામ છોરુને માવલડી વાલી લાગે છે.
                                                                               - ખોડલo

બહુ કનડે છે કાનોબહુ કનડે છે કાનો રે માતાજી તારો !
બહુ કનડે છે કાનો.

સુતેલા છોકરાને જઈને જગાડે, (૨)
ચીટીયા ભરે છાનોમાનો રે માતાજીo

માણસ દેખીને મારી કરે છે મશ્કરી (૨)
નથી હવે કાઈ નાનો રે માતાજીo

મહી માખણ તો ચોરે છીકેથી,(૨)
એવો શું સ્વભાવ છે એનો રે માતાજીo

શું કરીએ માત આવે શરમ તમારી, (૨)
નહીત્તર નથી માણસ કઈ સારો  રે માતાજીo

દાસ સવો કહે જરા વારો જશોદા મૈયા,(૨)
એને બોધ ન લાગે બીજાનો  રે માતાજીo