ગુરુવાર, 4 ઑક્ટોબર, 2012

તાલુકા કક્ષાનું ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનવિજ્ઞાન મેળા માં કૃતિ રજુ કરતી અમારી વિદ્યાર્થીનીઓ.

અમારી કૃતિ : સામુદ્રિક પાણીની વરાળમાંથી ખેત ઉત્પાદન