રવિવાર, 19 ફેબ્રુઆરી, 2012

આવકારો મીઠો આપજે રેએજી તારા આંગણીયા પૂછીને જે કોઈ આવે રે.
                           આવકારો મીઠો આપજે રે.
એજી તારે કાને રે સંકટ કોઈ સંભળાવે રે,
                           બને તો થોડું કાપજે રે...

માનવીની પાસે કોઈ માનવી ન આવે રે.
એજી તારા દિવસની પાસે રે દુખિયા આવે રે.
                           આવકારો મીઠો...

કેમ તમે આવ્યા છો ? એમ નવ કહેજે રે.
એજી એને માથું રે હલાવી હોંકારો તું દેજે રે.
                           આવકારો મીઠો...

‘કાગ’ એને પાણી પાજે, સાથે બેસી ખાજે રે,
એજી એને ઝાંપા રે સુધી તું મેલવા જાજે રે.
                           આવકારો મીઠો...