રવિવાર, 5 ફેબ્રુઆરી, 2012

આચાર્યની ભરતી


  • પ્રાથમિક શાળાઓમાં કરવામાં આવતી ભરતી માટે ૫ વર્ષનો અનુભવ જરૂરી છે. જેની વિશેષ માહિતી લેવા અહીં ક્લિક કરો.
  • આ ભરતી પ્રક્રિયા માટે મુખ્ય શિક્ષક માટેની અભિયોગ્યતા કસોટી પાસ કરવી પડશે જેના પ્રશ્નપત્રના માળખાની માહિતી જાણવા અહી ક્લિક કરો.