શુક્રવાર, 27 જાન્યુઆરી, 2012

ચારણકન્યા

શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણી
કવિ શ્રી દુલા ભાયા કાગ
   

ચારણકન્યા

ચારણકન્યાના પિતા

ચારણકન્યાની માતા
  
સિંહ
વાછરડુંમથુરામાં વાગે મોરલી


જય સોમનાથ


આજ રાધા કો શ્યામ યાદ આ ગયા


ઐસા દેશ હૈ મેરા


રાણી લક્ષ્મીબાઈ


સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ


શહીદ-એ-આઝમ ભગતસિંહ


ઇન્સાફ કી ડગર પે બચ્ચો દિખાઓ ચલકે