શુક્રવાર, 7 ઑક્ટોબર, 2011

અંગ્રેજીનો ડર

આ માસના અમારા નિર્ઝર અંકમાં મારો એક અનુભવ છપાયો છે. જરા વાંચીને કેજો કેવો લાગ્યો ?