શુક્રવાર, 23 સપ્ટેમ્બર, 2011

મારી નિશાળમાં


લેખિકા : વાઘેલા ઉષાકિરણબેન
આ.શિ. ઝુંડાળા પ્રાથમિક શાળા

મારી નિશાળમાં

ટીનાબેન, ટીનાબેન મારી નિશાળમાં,
      આવશો કે નહિ ? આવશો કે નહિ ?

લખવાને પાટી, વાંચવાને ચોપડી,
      આપીશ તમને, આપીશ તમને.
મુન્નાભાઈ, મુન્નાભાઈ મારી નિશાળમાં,
      આવશો કે નહિ ? આવશો કે નહિ ?

ગુજરાતીમાં પાઠ ને ગણિતમાં દાખલા,
      શીખવીશું તમને, શીખવીશું તમને.
ટીનાબેન, ટીનાબેન મારી નિશાળમાં,
      આવશો કે નહિ ? આવશો કે નહિ ?