શુક્રવાર, 23 સપ્ટેમ્બર, 2011

હાઈકુ


લેખિકા : વાઘેલા ઉષાકિરણબેન
આ.શિ. ઝુંડાળા પ્રાથમિક શાળા

હાઈકુ
(૧)
બુંદ બુંદ જો
ટપકે ને કેવી આ
કુંપળ ફૂટે.

(૨)
નીલુ આકાશ
હરિયાળી ધરતી
કેવા સુંદર !

(૩)
ફૂલડાં ખીલે
ફૂલડાં કરમાય
જીવન એવું.

(૪)
નદીનું જળ
સાગરને મળીને
બનતું ખારું.