સોમવાર, 20 જૂન, 2011

શાળા પ્રવેશોત્સવ


શાળા પ્રવેશોત્સવ સમયે ઝુંડાળા ગામે પહેલા ધોરણ ના વિદ્યાર્થીઓને કીટ વિતરણ.