શનિવાર, 28 મે, 2011

School Time

નવા શૈક્ષણિક સત્રથી પ્રાથમિક શાળાઓનો સમય આઠ કલાક કરવામાં આવશે.
School ટીમેપ્રાથમિક શાળાઓના વિલીનીકરણની નીતિ.
School Vilinikaranશિક્ષક અભીયોગ્યતા કસોટીનો કાર્યક્રમ, સૂચનાઓ , સ્વીકાર કેન્દ્રો ની માહિતી , શૈક્ષણિક લાયકાત, કસોટી ની પધ્ધતિ તથા માળખું.
Teachers Eligibility Test

School Management Comitee

સર્વ શિક્ષા અભિયાન હેઠળ દરેક પ્રાથમિક શાળામાં શાળા સંચાલન શામીતી ની રચના માટેનો ઠરાવ તથા શાળાઓ માટે આવશ્યક સૂચનાઓ.

School Management Comitee

High School

ગુજરાત સરકાર દ્વારા હાઈસ્કૂલો માં હવેથી ધોરણ ૯ થી ૧૨ ને સળંગ એકમ ગણવા માટેના અમલીકરણ ની જોગવાઈ માટે અહી ક્લિક કરો...

Vidhyasahayak Recruitment

ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ગણિત/વિજ્ઞાન, ભાષા, શારીરિક શિક્ષણ વગેરે ભરતી નો ઠરાવ મેળવવા અહી ક્લિક કરો.
Higher Primary Recruitment

Std.9

સરકારે હાઈ સ્કુલોમાં નવામાં ધોરણ ના વર્ગોની સંખ્યા વધારવા નું નક્કી કર્યું છે.....આ માહિતી મેળવવા અહી ક્લિક કરો. 
Extension of Classes in Std. 9

Headmaster Eligibility Test


રવિવાર, 22 મે, 2011

Wikipedia News

Wikipedia News in Divyabhaskar.
Click to open it.


http://newshunt.com/share/9271916

Fix Pay Scale News

News dated about 13 February, 2011.

Just open the following link and read it.

http://newshunt.com/share/8064555
Sayonara...

Ask Me Anytime

Friends !
You can ask Me any question related to Education.
I will try to answer them.
Just send me an e mail on

themessageman43@gmail.com

Have a Nice Day...

National Means cum Merit Scheme

-:National Means cum Merit Scheme:-

N.M.M.S. Introduction
http://www.ccsindia.org/ccsindia/downloads/intern-papers-09/national-means-cum-merit-scholarship-scheme-226.pdf

N.M.M.S. Rules
http://education.nic.in/Scheme%20NMMS.pdfN.M.M.S. Application Form
http://www.tn.gov.in/dge/NTSE/nts2010/NTS_NMMS_appln.pdfN.M.M.S. Result 2010
http://gujarat-education.gov.in/seb/Portal/News/17_1_NMMS10.pdf

શનિવાર, 21 મે, 2011

Extra Ordinary


''Let's make something new.
Something extra ordinary.
Something that no one has done.''

These are the thoughts of people of this age and specially of Youngester's. They are full of spirit. They are eager. They are enthusiastic.

But, in hurry, we forgate one real fact of our life and that is

''Everyone was or will be young in his life.''
All of them have not done something extra ordinary. So how can we do what millions of people have not done?
Think of this fact. And I asure you that you will face a blow on your face. That blow is harsh reality.
But our talk doesn't end still. Because there are number of people who were and still who are extra ordinary.
Some people have inborn qualities which make them different.
While some earns these qualities. You will have to believe that you are Unique. Because as you believe so you will be.
So to be extra ordinary in your life, follow this fact only...

·       '' Find your qualities which are already in You. And keep developing them.''
·       Best of Luck.